Za okamžik dojde k přesměrování.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Vomastek s.r.o., IČ: 24838420, Opatovická 1315/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 179069

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Vomastek s.r.o., IČ: 24838420, Opatovická 1315/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 179069 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího ohledně zakoupení Knih (čl. 2.1 VOP), E-knih (čl. 2.2 VOP) a Audioknih (čl. 2.3 VOP). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.realitninadeje.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit u Prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi Prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 14 VOP.

1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání obsažená v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. DEFINICE

2.1. Knihou se rozumí knihy či jiné zboží nabízené Prodávajícím v hmotné (tištěné) podobě, včetně CD-ROM či DVD-ROM a dalších hmotných medií s uloženým obsahem.

2.2. E-knihou se rozumí digitální obsah (nehmotný předmět) chráněný autorským právem Autora (čl. 2.6. VOP), jež je uveden Prodávajícím na Webové stránce za účelem zhotovení jeho rozmnoženiny třetí osobou (Kupujícím) za úplatu, přičemž se jedná o slovesná díla v elektronické podobě (ve formátu pdf, mobi, epub), jež obsahují grafické prvky.

2.3. Audioknihou se rozumí digitální obsah (nehmotný předmět) chráněný autorským právem Autora (čl. 2.6. VOP), jež je uveden Prodávajícím na Webové stránce za účelem zhotovení jeho rozmnoženiny třetí osobou (Kupujícím) za úplatu, přičemž se jedná o mluvenou (zvukovou) verzi slovesného díla v elektronické podobě (ve formátu mp3).

2.4. Publikacemi se rozumí společně Knihy, E-knihy a Audioknihy.

2.5. Stažením (download) se rozumí zhotovení trvalé rozmnoženiny E-knihy nebo Audioknihy v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání (on demand) z Webové stránky.

2.6 Autorem se rozumí pan Petr Vomastek, IČ: 71073434, Opatovická 1315/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace Publikací umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně takových Publikací. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Publikacích, a to včetně uvedení cen jednotlivých Publikací. Ceny Publikací jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků, vyjma ceny za dopravu, která je uváděná zvlášť. Ceny Publikací zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Knihy. Není-li stanoveno výslovně jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním Knihy uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je Kniha doručována v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání Publikace vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“) obsahuje zejména informace o:

a) objednávané(ých) Publikaci(ích) (objednávané Publikace „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny Publikace(í), případně údaje o požadovaném způsobu doručení objednané Knihy, a
c) informace o nákladech spojených s dodáním Knihy.

3.5. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit knihu“. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mail“), přičemž doručením tohoto přijetí Objednávky (akceptací) dochází ke vzniku smluvního vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.7. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena ohledně zakoupení E-knihy a/nebo Audioknihy, tedy ohledně dodání digitálního obsahu prodávajícím Kupujícímu, souhlasí Kupující s tím, aby tento digitální obsah byl kupujícímu dodán již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo odstoupit od Kupní smlouvy ohledně E-knihy a /nebo Audioknihy.

4. KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Kupní smlouvou ohledně prodeje Knih se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Knihu a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, přičemž Kupující se takovou Kupní smlouvou zavazuje, že Knihu převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu Knihy.

4.2. Kupní smlouvou ohledně prodeje E-knihy a/nebo Audioknihy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu umožní stažení E-knihy a/nebo Audioknihy, přičemž Kupující se takovou Kupní smlouvou zavazuje, že zaplatí Prodávajícímu kupní cenu E-knihy a/nebo Audioknihy.

5. CENA PUBLIKACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu Publikací a případné náklady spojené s dodáním Knihy dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay;
b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6211267001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“).

5.2. Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Knihy ve smluvené výši. Prodávající doručuje zejména prostřednictvím České pošty, s.p. nebo PPL s.r.o.

5.3. Při zakoupení Publikace platí, že v případě bezhotovostní platby je kupní cena Publikace splatná do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy a Kupující je povinen při platbě vyplnit variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. Nebude-li kupní cena Publikace uhrazena ve stanovené lhůtě, Objednávka se automaticky ruší.

5.4. Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Knihy Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

5.5. Možnost zhotovení rozmnoženiny E-knihy nebo Audioknihy bude Kupujícímu zpřístupněna až po uhrazení celé kupní ceny E-knihy nebo Audioknihy. Zhotovení rozmnoženiny E-knihy a Audioknihy bude Kupujícímu umožněno prostřednictvím odkazu zaslaného Prodávajícím na E-mail.

5.6. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail.

6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ OHLEDNĚ E-KNIH A AUDIOKNIH

6.1. Webová stránka obsahuje také údaje o funkčnosti E-knih a Audioknih (digitálního obsahu), včetně informací o technických ochranných opatřeních, a údaje o součinnosti E-knih a Audioknih (digitálního obsahu) s hardwarem a softwarem. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy hardware či software využívaný Kupujícím nevyhovuje specifikaci uvedené na Webové stránce, může dojít k potížím se stažením či zobrazením E-knihy a Audioknihy či může být stažení či zobrazení E-knihy a Audioknihy znemožněno.

6.2. Při nakládání s E-knihami a Audioknihami je Kupující povinen si počínat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména v oblasti ochrany autorských práv. Užití E-knih a Audioknih Kupujícím nad rámec oprávnění vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či nad rámec oprávnění poskytnutých Kupujícímu ze strany Prodávajícího je zásahem do autorských práv (zejména se může jednat o neoprávněné rozšiřování, rozmnožování, pronajímání, půjčování či sdělovat veřejnosti). Zásah do autorských práv Kupujícím může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti na straně Kupujícího, přičemž Prodávající užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového protiprávního jednání.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit:

a) od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, a
b) od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (čl. 3.7 VOP).

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Knihy, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik kusů Knih, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Knih. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@realitninadeje.cz.

7.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 7.2 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Kniha musí být Prodávajícímu vrácena do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Knihy Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Knihu vrátí nebo prokáže, že Knihu Prodávajícímu odeslal.

7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na Knize je Podávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí knihy Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

8.1. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Knihu na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Knihu při dodání.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Knihu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Knihy, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.3. Při převzetí Knihy od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Knihy a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího v jeho sídle. Práva z vadného plnění ohledně E-knih a Audioknih může Kupující uplatit mimo jiné také adrese elektronické pošty info@realitninadeje.cz.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví k Publikaci zaplacením celé kupní ceny Publikace.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@realitninadeje.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na E-mail.

10.4. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené Kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce. Spor lze též řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou Kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na E-mail.

12. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

12.1. Pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 3.7, čl. 6.1, čl. 7.1 až čl. 7.5, čl. 9, čl. 10.2 až čl. 10.4, čl. 13.3 a čl. 13.4 VOP nepoužijí.

12.2. Pokud Kupující není spotřebitelem a Prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

12.3. Pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 OZ.

12.4. Pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 OZ.

12.5. V případech, kdy Kupující není spotřebitelem, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Knihy Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje Prodávajícího:

Vomastek s.r.o.
Opatovická 1315/7
Praha Nové Město, PSČ 110 00
IČO: 24838420
DIČ: CZ24838420